Image

Säker Grön Taxi


Svenska Taxiförbundet arbetar för att taxinäringen skall anpassas till de förutsättningar som gäller för en uthållig utveckling inom miljöområdet samt att trafiksäkerhet och transportkvalitet i övrigt inom taxinäringen skall höjas.

Det innebär att miljöbelastningen från Förbundets och dess medlemmars verksamheter ständigt skall minska, att taxitransporternas andel av trafikolyckorna ständigt skall minska, att taxinäringens trafikbeteende ständigt skall förbättras och att transportkvaliteten i övrigt ständigt skall öka.

Detta skall uppnås genom att Förbundet:

  • i taxinäringen och inom den egna verksamheten inför och upprätthåller ett miljö- och transportkvalitetsledningssystem som leder till kontinuerliga förbättringar inom områdena miljö, trafiksäkerhet och transportkvalitet i övrigt,

  • åtar sig att följa tillämplig miljö- och trafiklagstiftning, övriga föreskrifter och krav som Förbundet berörs av i dessa avseenden, samt verkar för att medlemmarna gör detsamma,

  • utbildar och informerar i de miljö-, trafiksäkerhets- och kvalitetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att samtliga berörda engageras för att agera kvalitetsmedvetet i sitt arbete,

  • verkar för att medlemmar och vid Förbundet anställd personal ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, nykterhet och bilbältesanvändning i trafiken.

Denna policy ligger till grund för fastställande och uppföljning av Förbundets och dess medlemmars mål inom ovan nämnda områden. Policyn kommuniceras till alla anställda och är tillgänglig för allmänheten.